Groen gas installatie

De co-producten moeten allereerst wettelijk zijn toegestaan door vermelding in bijlage Aa onderdeel IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Daarnaast kunnen alleen de co-producten toegevoegd worden die in de vergunningaanvraag zijn opgenomen. Dit betreft vegetatieve restmaterialen, restmaterialen uit de zuivelindustrie, glycerine, plantaardig afval uit de land- en tuinbouw en van voedselbereiding en –verwerking, keuken- en kantineafval (supermarktmix) en tuin- en plantsoenafval zoals gras.

Suggesties dat slachtafval of andere dierlijke resten vergist zouden worden zijn onjuist.


Vergisting heeft (primair) geen rol in het oplossen van eventuele fosfaatproblemen in de regio. De scheiding van het digestaat biedt echter wel de mogelijkheid om de dikke fractie digestaat te exporteren naar fosfaat arme gebieden, waarmee de fosfaatdruk in de eigen regio kan afnemen.

Mest en andere organische reststromen worden gecontracteerd bij transporteurs en handelaren in de regio Friesland. Volgens onze inventarisatie zijn er voldoende reststromen beschikbaar voor vergisting.

Uit de lokale omgeving kunnen onder meer gras, GFT en andere lokale restromen verwerkt worden. De dunne fractie digestaat uit de vergister kan lokaal als een kunstmestvervanger ingezet worden in de akkerbouw.

Het uitrijden van digestaat, in plaats van mest, levert geen extra gezondheidsrisico’s op. Het digestaat zal op Centrale Burgum eerst door verhitting worden gehygiëniseerd.

De CO2 reductie van een groen gas project in Burgum bedraagt minimaal 12 kiloton CO2 eq./jaar. Dit is exclusief de vermindering van de uitstoot van methaan in de mestketen en inclusief de CO2 uitstoot van het eigen energieverbruik.

Werkgelegenheid direct binnen de centrale:
• tijdens de bouw zijn er mogelijkheden voor lokale aannemers;
• 2 tot 4 medewerkers voor exploitatie.

Werkgelegenheid indirect: 15 - 20 personen in transport/overslag sector;
• bijdrage aan biomassa verwerking in de regio Burgum;
• het sluiten van partnerships met lokale loonwerkers en de landbouwsector voor het uitrijden van digestaat en het leveren van laagwaardige biomassa restromen uit de agro-sector.

Innovatie Groene Hart van Burgum:
• een vergister en een zonne-energie installatie maken het mogelijk om ook andere duurzame energie projecten te versterken, het verder valoriseren van biomassa reststromen (groene mineralen) en het verder sluiten van de circulaire keten.

Positieve bijdrage lokale duurzaamheidsdoelstellingen:
• bijdrage doelstelling provincie Friesland: 16% hernieuwbare energieopwek in 2020;
• bijdrage doelstelling duurzaamheid gemeente Tytsjerksteradiel;
• verder sluiten van de circulaire keten.
Kennis drager en positieve impact op directe omgeving:
• een locatie met zowel zonne-energie als groen gas is uniek in Nederland; scholen kunnen langs komen ter educatie; jongeren kunnen stage lopen op het energiepark.


• Minder methaanemissies uit (langdurige) afval- en mestopslag. Methaan is als broeikasgas 21 keer sterker dan CO2. Door afval en mest te vergisten komt methaan niet rechtstreeks in de lucht vrij.
• Minder verbruik van fossiele brandstoffen. Het afgevangen methaan uit vergisting wordt gebruikt om groen gas te produceren. 
• Het produceren van kunstmest vraagt veel (fossiele) energie en gaat gepaard met de uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Door mestvergisting blijft digestaat over. Het digestaat wordt ingezet als kunstmestvervanger zodat agrariërs het gebruik van kunstmest met 50 tot 100% kunnen terugbrengen.
• Hergebruik van reststoffen voor hernieuwbare energieopwekking. Sommige organisch-biologische reststromen die niet of minder geschikt zijn als veevoeder kunnen wel als brandstof voor een vergistingsinstallatie dienen. 


Uit het geuronderzoek blijkt dat de installatie aan alle geldende toetsingswaarden zal voldoen. Gedurende 2% van de tijd (175 uur per jaar) zal de geur van de vergistingsinstallatie tot maximaal circa 430 meter van de installatie nog ‘waarneembaar’ zijn (voor een gemiddeld persoon). De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op circa 610 meter. Het recreatiepark ‘Waterpark Zwartkruis’ bevindt zich op circa 800 meter van de installatie. Hierbij kan worden aangemerkt dat de toetsingswaarden voor de vergistingsinstallatie veel strenger zijn dan voor agrarische bedrijven in de gemeente Tytsjerksteradiel (8 keer strenger voor het buitengebied).

Hoewel de nieuwe installatie hoofdzakelijk binnen zal staan, zullen er met de komst van de co-vergisting enkele nieuwe geluidbronnen bijkomen. In de vergunningaanvraag wordt daarom iets meer geluidruimte aangevraagd. Het is echter niet te verwachten dat deze hogere geluidbelasting in de praktijk voor gaat komen. In de geluidberekening wordt er namelijk nog vanuit gegaan dat de elektriciteitsproductie-eenheden dag en nacht volledig bijstaan. Door veranderende inzet van de eenheden zal de geluidbelasting van Centrale Burgum waarschijnlijk nooit meer zo hoog worden als tot een paar jaar gelden het geval was.

Berichten dat er een bos gekapt zou moeten worden voor de co-vergisting zijn onjuist. Maximaal 24 bomen, die in het verleden zijn gepland voor de inrichting van het bedrijfsterrein, zullen worden gerooid.

In de vergistingsinstallatie is relatief weinig gas aanwezig. Uit het uitgevoerde veiligheidsonderzoek (QRA) blijkt dat de kans op een explosie zeer klein is. De kans dat een persoon, die onafgebroken op 50 meter van de installatie staat, overlijd door een explosie is maximaal 1 op 10 miljoen per jaar. Er zijn wel enkele incidenten met vergistingsinstallaties bekend waarbij een silo is gescheurd en de inhoud naar buiten is gestroomd. Dit is gelijk aan incidenten die soms voorkomen bij mestopslagtanks bij agrarisch bedrijven. De oorzaak is dan vaak gelegen in fouten die zijn gemaakt bij de bouw of het onderhoud van de silo.

In Nederland hebben zich meerdere dodelijke ongevallen met vergisters/mestopslagsilo’s voorgedaan. Hierbij zijn personen gestikt en/of vergiftigd doordat zij met onvoldoende beheersmaatregelen in een silo zijn afgedaald voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook in elektriciteitscentrales komen veel zogenoemde besloten ruimten voor. ENGIE heeft daardoor veel ervaring met de beheersing van de arbeidsveiligheid in dergelijke situaties.

Voor de nieuw te bouwen installatie zal het bestaande bedrijfsnoodplan van de locatie worden aangevuld. Hierin zal de communicatie met de omgeving worden opgenomen en met de omgeving worden gedeeld.

Meer over dit onderwerp

Transport

We gaan met de gemeente overleggen om de toegestane snelheid op de Koumarwei te verlagen (nu nog 80 km/uur).

Het transport van mest, co-producten en digestaat zal plaatsvinden op werkdagen, regulier van 7:00 uur tot 17:00 uur met incidenteel een uitloop mogelijk tot 19:00 uur.

Meer over dit onderwerp

Contact

Vragen? Neem dan contact met ons op via burgum@engie.com 

Meer over dit onderwerp