Centrale Bergum luchtfoto

Groengas

Bij biovergisting wordt organisch materiaal (zoals mest) afgebroken in speciaal daarvoor ingerichte installaties. Bij dit proces komt energierijk biogas methaan vrij en ontstaat er een digestaat wat gebruikt kan worden als meststof in de landbouw. ENGIE wil op het terrein van de Centrale in Burgum een groen gasinstallatie realiseren. Deze  installatie gaat 100.000 ton biomassa per jaar verwerken welke wordt omgezet in groen gas (7-8 miljoen Nm3 aardgas). Het zal gaan om een hoeveelheid groen gas welke voldoende is om 8000 huishoudens te vergroenen. 

De groen gas installatie Burgum draagt bij aan een schoner milieu. Dat gebeurt op meerdere manieren. Doordat mest wordt afgebroken in de installatie is er minder (langdurige) afval- en mestopslag waarbij methaan vrijkomt. Methaan is als broeikasgas 21 keer sterker dan CO2. Door afval en mest te vergisten komt methaan niet rechtstreeks in de lucht vrij, maar wordt dit afgevangen methaan uit vergisting gebruikt om groen gas te produceren. Groen gas is een alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Bij mestvergisting blijft digestaat over. Dit digestaat kan worden ingezet als kunstmestvervanger zodat agrariërs het gebruik van kunstmest met 50 tot 100% kunnen terugbrengen. 

Wat is biomassa?
Het organisch materiaal wat gebruikt wordt in de vergistingsinstallatie wordt ook biomassa genoemd. Het grootste deel (75%) van de biomassa bestaat uit vloeibare mest en gescheiden mest. In de centrale kunnen ook andere organische stoffen worden afgebroken. Deze co-producten moeten wel wettelijk zijn toegestaan en ook moeten deze co-producten in de vergunningaanvraag zijn opgenomen. Voor de groen gas installatie Burgum betreft dit vegetatieve restmaterialen, restmaterialen uit de zuivelindustrie, glycerine, plantaardig afval uit de land- en tuinbouw en van voedselbereiding en –verwerking, keuken- en kantineafval (supermarktmix) en tuin- en plantsoenafval zoals gras.
De biomassa die in de groen gas centrale in Burgum wordt gebruikt, komt met name uit de regio Friesland. Volgens inventarisatie van ENGIE zijn er voldoende reststromen beschikbaar voor vergisting.

Restproducten (digestaat)

Na de vergisting blijft er een digestaat over. Dit wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dunne fractie is inzetbaar bij lokale akkerbouwers als meststof. De dikke fractie kan worden ingezet als kunstmestvervanger en is geschikt voor export.

Het figuur hieronder geeft het vergistingsproces weer. Het gehele proces vindt plaats in een afgesloten systeem dat erop is gericht dat er geen stoffen vrijkomen. Het groene gas willen vormt immers het product waarvoor de energie-installatie bedoeld is.

1. Biomassa intake 
2. Voorbehandeling en opslag van biomassa.
3. Vergisting in hiervoor ontworpen tanks met bijbehorende mengsystemen.
4. Biogas zuivering/ontzwaveling en opwerking naar aardgaskwaliteit (membraaninstallatie of gaswasser). Vervolgens wordt het opgewerkte biogas (groen gas) ingevoerd op het net.
5. Scheiden van digestaat in een dikke en dunne fractie. De dunne fractie wordt vervolgens lokaal ingezet in de akkerbouw als meststof.
6. Scheiden van digestaat in een dikke en dunne fractie. De dikke fractie wordt geëxporteerd en ingezet als kunstmestvervanger.